Disclaimer

GEBRUIK VAN DE VM BUILDING SOLUTIONS WEBSITE

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

VM Building Solutions NV stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Wij vinden het belangrijk dat u zich niet onzeker voelt bij het bezoeken van onze website en willen ervoor zorgen dat het duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt.

Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.
de opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
we zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over VM Building Solutions NV en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden.
we zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van VM Building Solutions NV zijn.
Onze website bevat links naar niet-VM Building Solutions NV websites. VM Building Solutions NV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand.

Houder:
VM Building Solutions NV
Schoonmansveld 48, B-2870 Puurs-Sint-Amands

Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van VM Building Solutions NV. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie.

2. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

3. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij VM Building Solutions NV, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van VM Building Solutions NV. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

4. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat VM Building Solutions NV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

5. Opmerkingen, vragen en suggesties

VM Building Solutions NV wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door VM Building Solutions NV materiaal te sturen, geeft u aan VM Building Solutions NV het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan VM Building Solutions NV de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. VM Building Solutions NV heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VM Building Solutions NV houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

6. Rechtspraak

Het staat VM Building Solutions NV vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Eind van deze gebruiksvoorwaarden.